Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Uchwała nr 1/08/23 Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej z dnia 27 sierpnia 2023 r. w sprawie publikacji niektórych dokumentów Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej

Na podstawie § 22 ust. 3 statutu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, postanowieniem z dnia 27.VIII.23, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Uchwały, decyzje, zarządzenia, komunikaty oraz inne dokumenty wydawane przez Zarząd Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej podlegają publikacji na stronie www.podlaski-wzpr.pl.
  2. Strona internetowa, o której mowa w ust. 1, stanowi oficjalną stronę Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Białymstoku (Podl. WZPR).

§ 2

Zobowiązuje się kluby piłki ręcznej będące członkami Podl. WZPR, kluby piłki ręcznej będące członkami Związku Piłki Ręcznej w Polsce, których siedziby znajdują się na terenie województwa podlaskiego, oraz inne podmioty uczestniczące w rywalizacji sportowej organizowanej i prowadzonej przez Podl. WZPR do systematycznego zapoznawania się z dokumentami, o których mowa w § 1, oraz ich przestrzegania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 27 sierpnia 2023 r.

Prezes Zarządu
Krzysztof Wieczorek

logo kempa 2014 m