Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Regulamin wydawania licencji trenerskich w ZPRP

(Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 37/22 Zarządu ZPRP z dnia 18 sierpnia 2022 r.)

§ 1

Regulamin wydawania licencji trenerskich w ZPRP, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:

 1. kategorie licencji trenerskich oraz organy upoważnione do ich wydawania i cofania;
 2. warunki wydawania licencji trenerskich poszczególnych kategorii, przedłużania ich ważności oraz cofania;
 3. zasady prowadzenia ewidencji wydanych licencji trenerskich;
 4. wysokość opłat za wydanie licencji trenerskich poszczególnych kategorii.

§ 2

Licencja trenera piłki ręcznej jest wewnętrznym dokumentem ZPRP upoważniającym jej posiadacza do wykonywania czynności w zakresie piłki ręcznej, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie, a w szczególności do:

 1. prowadzenia zespołów piłki ręcznej biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez ZPRP lub do uczestniczenia w ekipach szkoleniowych, towarzyszących tym zespołom;
 2. prowadzenia kadr narodowych lub do uczestniczenia w ekipach szkoleniowych zespołów reprezentacyjnych.

§ 3

 1. W ZPRP wyróżnia się następujące kategorie licencji trenera piłki ręcznej:
  1. licencję trenera kategorii A,
  2. licencję trenera kategorii B,
  3. licencję trenera kategorii C,
  4. licencję trenera kategorii D.
 2. Licencja trenera kategorii A upoważnia do prowadzenia:
  1. drużyn klubowych wszystkich klas rozgrywkowych;
  2. zespołów reprezentacyjnych wszystkich kadr narodowych.
 3. Licencja trenera kategorii B upoważnia do prowadzenia drużyn I i II ligi i niższych seniorskich klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych.
 4. Licencja trenera kategorii C upoważnia do prowadzenia drużyn III ligi oraz wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych.
 5. Licencja trenera kategorii D upoważnia do prowadzenia drużyn dzieci w rozgrywkach do VI klasy szkoły podstawowej.

§ 4

 1. Licencje trenerskie wydaje lub przedłuża ich ważność Dyrektor Sportowy ZPRP.
 2. Dyrektor Biura Związku może – na wniosek Dyrektora Sportowego – upoważnić zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej lub inny podmiot do wydawania licencji trenerskich kategorii C i D.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Biura Związku zawiera umowy cywilnoprawne określające w szczególności:
  1. okres obowiązywania umowy;
  2. obowiązki zleceniobiorców, w tym wynikające z § 15 ust. 3;
  3. zakres udzielonych upoważnień;
  4. wysokość wynagrodzenia za wykonane usługi.

§ 5

 1. O licencję trenera piłki ręcznej może ubiegać się osoba, która:
  1. spełnia warunki określone w art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie;
  2. złożyła wniosek o wydanie licencji trenerskiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  3. złożyła inne dokumenty przewidziane w § 6 - 10 Regulaminu;
  4. uiściła opłatę za wydanie licencji trenerskiej określoną w § 16 Regulaminu
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy;
  3. datę urodzenia wnioskodawcy;
  4. miejsce pracy wnioskodawcy;
  5. datę złożenia wniosku;
  6. zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu oraz regulaminów ZPRP, EHF i IHF;
  7. podpis wnioskodawcy.
 3. ZPRP ogłasza przed sezonem rozgrywkowym listę kursokonferencji uprawniających do ubiegania się o wydanie licencji, zwanych dalej „aktualnymi kursokonferencjami”.

§ 6

 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii D powinna dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2:
  1. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie, art.200 par. 1 i par 2 Kk;
  3. zaświadczenie o uczestnictwie z wynikiem pozytywnym w kursie trenerów piłki ręcznej, zatwierdzonym przez ZPRP lub zaświadczenie o zatrudnieniu w placówkach oświatowych w charakterze nauczyciela lub uczestnictwo jako wolny słuchacz w części kursu trenerów piłki ręcznej poziom I (zajęcia z pedagogiki lub psychologii).
  4. zaświadczenie o uczestnictwie w aktualnej kursokonferencji dokształcającej trenerów piłki ręcznej, organizowanej przez ZPRP, inne podmioty upoważnione przez Związek;
  5. zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
 2. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii D może – zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 – przedstawić odpis dyplomu trenera lub kopię legitymacji instruktora piłki ręcznej, uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2013 r.

§ 7

 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii C powinna dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2:
  1. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;
  3. zaświadczenie o uczestnictwie z wynikiem pozytywnym w kursie trenerów piłki ręcznej /poziom I/ zatwierdzonym przez ZPRP;
  4. zaświadczenie o uczestnictwie w aktualnej kursokonferencji dokształcającej trenerów piłki ręcznej, organizowanej przez ZPRP lub inne podmioty upoważnione przez Związek;
  5. zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
 2. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii C może – zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 – przedstawić odpis dyplomu trenera lub kopię legitymacji instruktora piłki ręcznej, uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2013 r.

§ 8

 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii B powinna dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, następujące dokumenty:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;
  2. zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji trenera kategorii C;
  3. certyfikat potwierdzający ukończenie kursów szkoleniowych dla trenerów piłki ręcznej /poziom II/, organizowanych przez ZPRP lub inne upoważnione przez Związek podmioty;
  4. zaświadczenie o ukończeniu aktualnej kursokonferencji szkoleniowej dla trenerów piłki ręcznej, organizowanej przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione podmioty;
  5. zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
 2. Osoby posiadające na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2013 r. uprawnienia trenerów piłki ręcznej mogą dołączyć do wniosku uwierzytelnioną kopię dyplomu trenera klasy II, klasy I lub klasy mistrzowskiej; w takiej sytuacji wnioskodawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 3.

§ 9

 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii A powinna dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, następujące dokumenty: 
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;
  2. zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji kategorii B;
  3. zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający ukończenie kursów szkoleniowych dla trenerów piłki ręcznej /poziom III/, organizowanych przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione przez  Związek podmioty;
  4. zaświadczenie o ukończeniu kursokonferencji szkoleniowych dla trenerów piłki ręcznej, organizowanych przez ZPRP, EHF, IHF, inne podmioty upoważnione przez Związek lub inną  federację krajową pod warunkiem, że kurs organizowany przez tą federację odbywa się w ramach RINCK Convention;
  5. zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
 2. Osoby posiadające na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2013 r. dyplomy trenerów piłki ręcznej klasy I lub klasy mistrzowskiej mogą dołączyć do wniosku uwierzytelnioną kopię jednego z tych dokumentów; w takiej sytuacji wnioskodawcy nie są obowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 3.

§ 10

 1. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które zamierzają ubiegać się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej, składają do Dyrektora Sportowego ZPRP wnioski o wydanie licencji trenerskiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do wniosku o wydanie licencji trenera piłki ręcznej osoby, o których mowa w ust. 1, powinny dołączyć:
  1. dokument wydany przez właściwe organy kraju pochodzenia, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne wyszczególnione w art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie;
  2. dokumenty stwierdzające wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie wnioskodawcy;
  3. informacje o przebiegu pracy szkoleniowej lub o przebiegu kariery zawodowej oraz o osiągnięciach w pracy zawodowej obcokrajowca;
  4. zaświadczenie o ukończeniu aktualnych kursokonferencji szkoleniowych dla trenerów piłki ręcznej, organizowanych przez ZPRP, EHF, IHF lub inne upoważnione przez Związek podmioty;
  5. zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinny być przedstawione w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 4. ZPRP określa poziom kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy w oparciu o informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, w porównaniu do uprawnień krajowych, wynikających z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie oraz § 6 – 10 Regulaminu; w zależności od wyników tego porównania ZPRP uznaje wniosek obcokrajowca za wniosek o przyznanie licencji trenera kategorii A, B, C lub D.
 5. Przed wydaniem licencji trenerskiej obcokrajowiec jest obowiązany do uiszczenia opłaty za wydanie licencji stosownie do postanowień § 16 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 Regulaminu.

§ 11

 1. Wnioski niespełniające warunków określonych w § 5-10 pozostawia się bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dyrektor Sportowy może wydać licencję trenera piłki ręcznej kategorii A lub B bez odbycia szkolenia w formie kursokonferencji doszkalającej (do 30 godzin), organizowanej przez ZPRP, EHF, IHF lub inne upoważnione przez Związek podmioty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie więcej niż przez dwa kolejne sezony sportowe.
 3. Licencje trenerskie wydaje się na jeden sezon rozgrywkowy.
 4. O potwierdzeniu posiadania licencji świadczy jej elektroniczne zaewidencjonowanie w ESZR ZPRP [Elektroniczny System Zarządzania Rozgrywkami]. Dokumentem stwierdzającym posiadanie licencji trenerskiej określonej kategorii jest również dokument plastikowy opatrzony zdjęciem posiadacza licencji; wzór licencji trenerskiej w formie plastikowej zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 12

 1. Ważność licencji trenera piłki ręcznej upływa z dniem wskazanym w legitymacji trenerskiej.
 2. Ważność licencji trenerskiej może być przedłużona po złożeniu wniosków, o których mowa w § 6 – 10 lub w § 11 Regulaminu.
 3. Do wniosków o przedłużenie ważności licencji trenerskich, o których mowa w ust. 1, należy dołączyć:
  1. własnoręcznie podpisany wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oświadczenie wnioskodawcy, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;
  3. dokumenty potwierdzające udział wnioskodawcy w aktualnych kursokonferencjach dokształcających, organizowanych przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione podmioty /certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia itp./;
  4. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji trenerskiej odpowiedniej kategorii;
  5. jedno zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
 4. Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w ust. 2 i 3 licencja trenerska – wraz z odpowiednim wpisem – zostanie elektronicznie zaewidencjonowana w ESZR. Dodatkowo na wniosek zainteresowanego wnioskodawcy może być wydana w formie plastikowej i wysłana drogą pocztową.

§ 13

 1. Licencja trenerska ulega zawieszeniu z dniem postawienia jej posiadaczowi zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego, wymienionego w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie.
 2. Licencję trenerską należy cofnąć w przypadku, kiedy jej posiadacz:
  1. został skazany za przestępstwa umyślne, wymienione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie, z dniem uprawomocnienia się wyroku;
  2. otrzymał prawomocne orzeczenie o dyskwalifikacji na okres powyżej jednego roku;
  3. dopuścił się udokumentowanych czynów na szkodę ZPRP.
 3. Licencja trenerska może być cofnięta w przypadku:
  1. odmowy uczestnictwa w szkoleniach dokształcających lub zaprzestania podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  2. naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej w miejscu zawodów lub w okolicznościach z nimi związanych.
 4. Licencję trenerską zawiesza i cofa Dyrektor Sportowy ZPRP.
 5. Osoba, której cofnięto licencję trenerską, nie może:
  1. wykonywać czynności wymienionych w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o sporcie,
  2. przebywać w strefie zmian podczas meczu i pełnić innych funkcji w zespole.
 6. Osoba, której cofnięto licencję trenerską, może ubiegać się o ponowne jej wydanie dopiero:
  1. po upływie trzech lat od odbycia kar, o których mowa w ust. 2,
  2. po upływie roku od odbycia kar, o których mowa w ust. 3.

§ 14

 1. Od decyzji, o których mowa w § 13, posiadaczowi licencji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPRP w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Dyrektora Sportowego Związku lub podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 2, po wpłaceniu na rzecz ZPRP kaucji w kwocie 2000 złotych.
 3. Do odwołań w sprawach licencji trenerskich stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP.

§ 15

 1. Dział Organizacji Szkolenia ZPRP prowadzi centralną ewidencję wydanych licencji trenera piłki ręcznej.
 2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
  1. numer bieżący ewidencji,
  2. imię i nazwisko trenera,
  3. datę urodzenia trenera,
  4. adres zamieszkania trenera,
  5. nazwę klubu zatrudniającego,
  6. kategorię licencji trenerskiej,
  7. datę wydania licencji,
  8. datę zawieszenia lub cofnięcia licencji,
  9. rubrykę „uwagi”.
 3. Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej oraz podmioty, o których mowa w § 4 ust. 2, mają obowiązek przekazywania co kwartał do Działu Szkolenia ZPRP informacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 16

 1. Ustala się opłaty za elektronicznie potwierdzenie posiadania licencji w ESZR w następujących wysokościach:
  1. odnośnie licencji trenera kategorii D pobiera się opłatę w wysokości 100 złotych;
  2. odnośnie licencji trenera kategorii C pobiera się opłatę w wysokości 150 złotych;
  3. odnośnie licencji trenera kategorii B pobiera się opłatę w wysokości 300 złotych;
  4. odnośnie licencji trenera kategorii A pobiera się opłatę w wysokości 500 złotych;
  5. odnośnie licencji trenera piłki ręcznej dla obcokrajowca pobiera się opłatę w wysokości 1500 złotych;
  6. odnośnie licencji trenera piłki ręcznej w trybie nadzwyczajnym pobiera się opłatę w wysokości dwukrotności opłaty wymienionej w punktach 1-5.
 2. Za dodatkowe wydanie licencji trenerskiej w formie plastikowej ustala się opłatę w wysokości 50 zł, którą dolicza się do opłat wymienionych w ust. 1 §16.
 3. Przez obcokrajowca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie rozumie się osoby posiadającej obywatelstwo kraju Unii Europejskiej, osoby pochodzącej z państw europejskiego obszaru gospodarczego /EFTA/, osoby posiadającej Kartę Polaka oraz osoby posiadającej pozwolenie na pobyt stały w Polsce.
 4. Przez wydanie licencji w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, rozumie się przypadki określone w §11 ust. 2 Regulaminu

Do pobrania i wydruku

 1. Regulamin-wydawania-licencji-trenerskich-w-ZPRP_18.08.2022-r.pdf

logo kempa 2014 m